Storytelling
Storytelling
Chalk Pastel, 96cm x 58cm
Hazel Vint